31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

 

      วิสัยทัศน์

พัฒนาสังคม   ชุมชนน่าอยู่   ฟื้นฟูวัฒนธรรม 
เกษตรกรรมก้าวหน้า   นำพาการท่องเที่ยว

 

      พันธกิจ

1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

2.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

3.  สนับสนุนส่งเสริมการเกษตรแบบเศรษฐกิจชุมชนและการประกอบอาชีพของประชาชน

4.  ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุข

5.  ปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

6.  พัฒนาการศึกษา, ศาสนา, วัฒนธรรม, เด็ก สตรี คนชรา

7.  ส่งเสริมการเมืองและการบริหาร

8.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว, วัฒนธรรมประเพณี

 

 

 

 

 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 มิถุนายน 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.