31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     กองการศึกษา 

กองการศึกษา
กองการศึกษา  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวณัฏฐ์ธิดา มาสิงห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวจรัสศรี แก้วไธสง
ครู


นางรัศมี หมื่นไธสง
ครู


นางสายฝน วันทะมาตย์
ครู


นางสาวทัศนีย์ โมงไธสง
ผู้ดูแลเด็ก


นางอิสรีย์ อาษานอก
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุภาวดี นามลิวัน
ผู้ดูแลเด็ก


นางวงเดือน ผาไธสง
ผู้ดูแลเด็ก


นางนาถสุดา วิชัยวงษ์
คนครัว


นายศราวุธ ผิ้วไธสง
พนักงานขับรถนักเรียน
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 สิงหาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.