31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ
     การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)ดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)ดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)ดาวน์โหลด
     การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไปดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไปดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะดาวน์โหลด
     การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินดาวน์โหลด
     การรับชำระภาษีป้ายดาวน์โหลด
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดาวน์โหลด
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการดาวน์โหลด
     การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาดาวน์โหลด
 การพิมพ์หนังสือราชการไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
     หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ดาวน์โหลด
     คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด
     ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด
     หนังสือภายนอก [template สำหรับ MS Word]ดาวน์โหลด
     หนังสือภายใน [template สำหรับ MS Word]ดาวน์โหลด
     หนังสือประทับตรา [template สำหรับ MS Word]ดาวน์โหลด
     คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Wordดาวน์โหลด
     ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติดาวน์โหลด
 พรบ./พรก.
     ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550ดาวน์โหลด
     พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2553ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553ดาวน์โหลด
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรค มือ เท้า ปากดาวน์โหลด
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออกดาวน์โหลด
     แผ่นพับอาเซี่ยนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540ดาวน์โหลด
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านคูดาวน์โหลด
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมดาวน์โหลด
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษีดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มราชการ
     ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)ดาวน์โหลด
     ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7105)ดาวน์โหลด
     แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตรดาวน์โหลด
     แบบใบลาพักผ่อนดาวน์โหลด
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.