31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้การเลือกคัดสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
       เนื่องจากได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0023.2/395 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้ตรวจสอบรายงานขอความเห็นชอบการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และรับสมัครระหว่างวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีระยะเวลาก่อนวันรับสมัครเพียง 4 วัน ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2547 หมวด 4 ข้อ 19(1)วรรค 2 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า ประกาศรับสมัครนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนกำหนดวันรับสมัคร จึงทำให้กระบวนการสรรหาพนักงานจ้างดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง จึงประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1. นางสาวอุไรวรรณ พันวัน หมายเลขประจำตัวสอบ 001 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
วันที่ประกาศ : 2561-05-01
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 กันยายน 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.