31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กันยายน 2547 และเพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง มีความรวดเร็วเพื่อสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 2. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรร (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล (5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 2.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ 3. การรับสมัคร 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 044 666 285 หรือเว็บไซด์ www.sratong.go.th 3.2 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จะต้องยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมเอกสารมายื่นในวันรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ (1)สำเนาคุณวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้อำนาจภายในวันที่ปิดรับสมัคร จำนวน 2 ฉบับ (2)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ (3)สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป (5) ใบรับรองแพทย์ รับรองว่าไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติทั่วไป ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับแต่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ (6) ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.9)กรณีผู้สมัครเป็นผู้ชาย) จำนวน 1 ฉบับ(7) เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/จักรยานยนต์ ทั้งนี้ สำเนาถ่ายเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้นและให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อพร้อมเขียนตัวบรรจงในวงเล็บทุกฉบับ 3.3 เงื่อนไขการสมัคร (1) ผู้สมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆตามความเป็นจริงในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือ หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร และยื่นไม่ครบถ้วนจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ ซึ่งผู้สมัครจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ได้รับการจ้างไปแล้ว และหากมีการปลอมแปลงเอกสาร ที่ใช้สมัครจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย (2) ผู้สมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จะต้องกรอกรายละเอียดที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน ในจดหมายลงทะเบียนในเขตของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และในกรณีที่แจ้ง หากมีการเปลี่ยนที่อยู่ภายหลังต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำสระทองทราบทันที 3.4. ค่าธรรมเนียมในการสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร ผู้สมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบอัตราละ 100 บาท โดยค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 4.2 กำหนดทดสอบ “สมรรถนะ” ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 4.3 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลสระทอง ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 5. หลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรร หลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใช้วิธีการประเมิน “สมรรถนะ” รายละเอียดปรากฏตาม ตามผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้ 6. เกณฑ์การตัดสินการตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรต้องได้คะแนน การประเมินในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 7. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7.1 การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงตามลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด ลงมาตามลำดับ ในกรณีได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนจากการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการสอบภาคความรู้ความเหมาะสมเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยพิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ(วัน เวลา ในการการสมัคร) 7.2 ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง มีการเปิดรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งดังกล่าวอีกและได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 7.3 ในกรณีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายในกำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ 8. การจ้างเป็นพนักงานจ้าง 8.1 ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการทำสัญญาจ้างตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยจะดำเนินการจ้างก็ต่อเมื่อ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น 8.2 ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี เว้นแต่ผู้นั้นลาออกก่อนสัญญาสิ้นสุดหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา และอาจได้รับการต่อสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
วันที่ประกาศ : 2561-05-11
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 กันยายน 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.