วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปโคกกลางของหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองแอ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างทำตรายาง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง