วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องพ่นหมอกควันในการฉีดพ่นยุงลายเพื่อป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบแรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของโรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของโรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง