วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมตาน้ำล้นคลองโสกหอย หมู่ 8 บ้านโสกดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าข้างวัดเก่า หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างซ๋อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบนอกหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ทั้ง ๔ แห่ง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 จำนวนเด็ก 72 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างซ่อม/สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคู หมู่ 6 พร้อมวางท่อระบายน้ำแบบผ่าซีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล เกษตรกรไทย ร่วมใจหยุดเผาในไร่นา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกอเนกประสงค์) หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๖๑ บร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง