วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนของโรงเรียนทั้ง ๔ แห่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงแอร์ประจำสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ทั้ง ๔ แห่ง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงแอร์ประจำสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์คัดกรองป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ตามโครงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อแปรงสีฟันเด็กตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง