วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ใช้ในการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (หัวฉีดน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ทั้ง 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 3094 บร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างรั้วรอบบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง