วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก สายบ้านโนนสะอาด - บ้านบง หมู่ที่ 13 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างเหมารถปรับอากาศ VIP 2 ชั้น เพื่อนำคณะไปศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
วัสดุในการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
22  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร โดยการถมดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก สายบ้านโนนสะอาด - หนองลุมพุก หมู่ที่ 13 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุกสายโคกหนองเหล็ก - บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 4 บ้านบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก จากโคกวัดป่าไปคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 12 บ้านโนนตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก จากโคกวัดป่าไปบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12 บ้านโนนตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก สายแยกตรงข้ามหนองแปลน หมู่ที่ 14 บ้านคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง