วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก สายแยกหนองซองแมว 2 ช่วง หมู่ที่ 14 บ้านคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก สายแยกหนองเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุกสายคันคลองหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 6 บ้านคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุกสายหอประปา หมู่ที่ 9 บ้านโคกพงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก สายคลองห้วยน้อย หมู่ที่ 11 บ้านโคกเมฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุกสายคลองดาด - โคกหนองห่าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแอ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุกสายคันคลองโสกหอย หมู่ที่ 5 บ้านหนองแอ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร โดยการถมดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านหนองลุมพุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง