องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ประวัติความเป็นมา
เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  มีฐานะเป็นสภาตำบลบ้านคู  ตั้งอยู่เลขที่..57....บ้าน..บง.....หมู่ที่....4....ตำบล.....บ้านคู......อำเภอ....นาโพธิ์.....โดยมี......นายสนั่น  จันทร์ภักดี......เป็นประธานสภาตำบลบ้านคู   ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลบ้านคู  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่19 มกราคม 2539   ลงนามโดยนายบรรหาร ศิลปะอาชา   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ด้วยพื้นที่.....63....ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ....39,375....ไร่  ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลบ้านคู  โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนแรกคือ.....นายเพ็ชร  งามดี
…..

นับแต่ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด  แม้ในขณะนั้นจะยังไม่มีสำนักงานถาวรในการปฏิบัติงานก็ตาม  โดยเบื้องต้นได้ใช้....ที่ทำการกำนันตำบลบ้านคู.....หมู่ที่..4... บ้าน....บง.....เป็นที่ทำการชั่วคราว  ต่อมาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูได้ประชุมสภาพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างที่ทำการถาวร ณ ที่สาธารณะราชพัสดุ หมู่ที่...4.....บ้าน...บง..... ได้ดำเนินการจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จในวันที่... 7..... สิงหาคม.. 2543.....และได้เปิดใช้บริการตั้งแต่นั้น  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน