องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดหาผู้ประกอบกิจการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย(รถดูดส้วม)ประจำปีงบพ.ศ.2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]5
2 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดลุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 19 ก.ค. 2565 ]44
3 เผยแพร่รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563 [ 23 พ.ค. 2565 ]64
4 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ระบบ ITA [ 2 มี.ค. 2565 ]123
5 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 2 มี.ค. 2565 ]119
6 ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. กุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]130
7 การประกาศขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๕ [ 14 ก.พ. 2565 ]104
8 ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. มกราคม 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]118
9 การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 25 ม.ค. 2565 ]139
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส1) [ 24 ม.ค. 2565 ]127
11 ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา [ 13 ม.ค. 2565 ]65
12 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2564 [ 12 ม.ค. 2565 ]21
13 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]129
14 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 4 ม.ค. 2565 ]104
15 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 4 ม.ค. 2565 ]107
16 ประกาศอำเภอนาโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ครั้งแรก [ 27 ธ.ค. 2564 ]101
17 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 17 ธ.ค. 2564 ]160
18 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 17 ธ.ค. 2564 ]155
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เรื่องกำหนดวัน สถานที่สอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 23 พ.ย. 2564 ]167
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เรื่องกำหนดวัน สถานที่สอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 23 พ.ย. 2564 ]160
 
หน้า 1|2|3