องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร
 


นายบุญชวน เม็นไธสง
 


นายก อบต.บ้านคู
 
นายชุ่ม พลมีเดช


นายสมพงษ์ เนียมไธสง
รองนายก อบต.บ้านคู


รองนายก อบต.บ้านคู
นายสวาสดิ์ ยาวไธสง


เลขานุการนายก อบต.บ้านคู