องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

 

นายเรืองศิลป์  ไอยะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
062-1456865
   
นายอนงค์  เรืองไธสง ร.ต.อ.ประเวช  ปุมไธสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
098-2329082
083-3865651
  


  
ร.ต.อ.สุวิทย์  บรรหาร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
085-6827344


ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ


 

นายเวท ปิดตังถาเน
 

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บ้านคู
0859257792
 นายเวท ปิดตังถาเน

รองปลัด อบต.บ้านคู
0859257792
นางสาวยุพิน แปลกไธสง
นางอร่ามเรือง ศิลป์ประกอบ
นายสมพร กอหญ้ากลาง
หัวหน้าสำนักปลัด
0895261987
ผู้อำนวยการกองคลัง
0849611877
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นางสาวณัฏฐ์ธิดา มาสิงห์


ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0890811067