องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
สภาอบต.
นางจุทามาศ  แสวงชัย

  ประธานสภา อบต.บ้านคู  
 
 
      

 ส.ต.ต.ทวีศักดิ์  อุ่นศิริวงศ์
 
  รองประธานสภา อบต.บ้านคู
 
     
     
   
  นางบุญช่วย  ผิ้วไธสง  
  เลขานุการสภา อบต.บ้านคู  
     
     
   
 นางบุญเที่ยง  โพธิ์ใต้
 นายเด่นชัย  นารินทร์   นายบุญเรียง  แสงสุขสว่าง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1  สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
     
     
     
นายพชร  แอบไธสง นายดนัย  พรไธสง
 นายบุญส่ง  พังไธสง
  สมาชิกสภา หมู่ที่ 5  สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
     
     
 
   
 นายวงเดือน  เหมียดไธสง
 นางญาดา  โพธิแสง
นายมาโนช  เงินไธสง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา หมู่ที่ 12
     
     
     
นางวิมาลา  นาโล
นางสาวศุภมาส  บุญรับ
นายเกษม  บรรหาร
 สมาชิกสภา หมู่ที่ 13 สมาชิกสภา หมู่ที่ 14
สมาชิกสภา หมู่ที่ 15