องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
สภาอบต.

 
 

นายสมหวัง บรรหาร
 
  ประธานสภา อบต.บ้านคู
 
 
นายพิชัย พลแสน

นางประเสริฐ พุงไธสง
รองประธานสภา อบต.บ้านคู
  เลขานุการสภา อบต.บ้านคู

 


นางบุญเที่ยง โพธิ์ใต้


นายอรชุลย์ โพธิแสง
ส.อบต.หมู่ 1

ส.อบต.หมู่ 1

 


นายเทวฤทธิ์ เม็งไธสง นายพิเชษฐ์ ภูมิไธสง
นายอ่อนสี เจือสุข
ส.อบต.หมู่ 2
ส.อบต.หมู่ 2
ส.อบต.หมู่ 3
นายบุญเรียง แสงสุขสว่าง นายบุญชล โยมไธสง
นายพชร แอบไธสง
ส.อบต.หมู่ 4 ส.อบต.หมู่ 4
ส.อบต.หมู่ 5
นางประเสริฐ พุงไธสง นายประยูร เปียกไธสง
นายกองแก้ว ลำไธสง
ส.อบต.หมู่ 5 ส.อบต.หมู่ 6
ส.อบต.หมู่ 6
นางบุญช่วย ผิ้วไธสง นายวันดี นาเจริญ
นายหนูพลอย หมื่นฤทธิ์
ส.อบต.หมู่ 7 ส.อบต.หมู่ 8
ส.อบต.หมู่ 8นางกี้ ประสาระเอ นางทรัพย์สิน เอี่ยมกลั่น
นายพิชัย พลแสน
ส.อบต.หมู่ 9 ส.อบต.หมู่ 11
ส.อบต.หมู่ 12นายมาโนช เงินไธสง นายสมหวัง บรรหาร
นายสัน ทบลม
ส.อบต.หมู่ 12 ส.อบต.หมู่ 13
ส.อบต.หมู่ 13
นายถนอม แว่นศิลา


นายบุญจัน สัมฤทธิ์
ส.อบต.หมู่ 14

ส.อบต.หมู่ 14
นายสุรธรรม สัมฤทธิ์


นายสิงห์สยาม แยงไธสง
ส.อบต.หมู่ 15


ส.อบต.หมู่ 15