องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
สำนักงานปลัด 

นายเวท  ปิดตังถาเน
 

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บ้านคู
 นายเวท  ปิดตังถาเน

รองปลัด อบต.บ้านคู
นางสาวยุพิน  แปลกไธสง

หัวหน้าสำนักปลัด
นายถนอมศักดิ์  เทวรัตน์ นางลำไย  พรอยู่ศรี นายธนากร  ฤทธาโย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวปภาดา  ลุนไธสง นายสนรินทร์  ปะนัดสุดจ่า
จ่าสิบเอกจิตติ  กองม่วง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติืการนายชาคริต  ผู้พัฒน์
นายวันเฉลิม  พลยางนอก
นางสาวพิมลพรรณ  แก้วไธสง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ผช.นักพัฒนาชุมชน

นายณัฐดนัย สิงห์ไธสง น.ส.ธนวรรณ สมุติรัมย์ นายศราวุธ  ผิ้วไธสง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานขับรถดับเพลิง

นายมนูญ  พลอยไธสง
นางนาถสุดา  วิชัยวงษ์ นางทัศนี  สุทธิสา
พนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ


นายโชคชัย โยธาจันทร์ นายทองฮ่วน  แพงไธสง
นายสายทอง  พิมพ์เบ้าทำ
คนสวน พนักงานขับรถกู้ชีพ
ภารโรง