องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
กองคลัง 

นางอร่ามเรือง ศิลป์ประกอบ
 

ผู้อำนวยการกองคลัง
 


นางสาวพัชรียา พลมีเดช

นางปิยะธิดา ธิราชรัมย์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 
นางสาวคมคาย รูปไธสง
นางสาวดวงจันทร์ ภูมิไธสง
น.ส.เฉลิมรัตน์ คำสีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้