องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
กองคลัง 

นางอร่ามเรือง ศิลป์ประกอบ
 

ผู้อำนวยการกองคลัง
 


นางสาวพัชรียา พลมีเดช
นางนันทิยา  แต้มไธสง
นางสาวปวีณา ยศหนองทุ่ม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


นางสาวดวงจันทร์ ภูมิไธสง นางสาวคมคาย รูปไธสง
นางสาวเฉลิมรัตน์ คำสีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้