องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

 

     ที่ตั้ง/พื้นที่/อาณาเขตติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  มีเนื้อที่ประมาณ 63 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 39,375 ไร่  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอนาโพธิ์  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                ทิศเหนือ               ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก

                ทิศใต้                    ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

                ทิศตะวันออก        ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่

                ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ เขตอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

 

     ภูมิประเทศ

ภูมิประเทศโดยทั่วไป สภาพพื้นที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่ราบเป็นส่วนมาก และที่ดอน  บางส่วน พื้นที่ส่วนกลางมีลำห้วยเสียวผ่านเป็นแนวจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกตลอดแนว และด้านทิศเหนือมีลำห้วยหว้าไหลผ่านเป็นแนวแบ่งเขตติดต่อ อบต.บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ ดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย

 

     ประชากร

 

ข้อมูลจำนวนประชากรและบ้าน

ณ กันยายน 2565

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 

 

 

 

      อาชีพ

- อาชีพหลัก ทำนา

- อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทำไร่นาสวนผสม ปลูกพืชผักสวนครัว และทอผ้าไหม
ข้อมูลด้านการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

 

1.       ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลของตนเอง

2.       ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาความสามารถของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3.       จัดโครงการต่าง ๆ ในการให้บริการแก่ประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้น

 

     แบ่งเขตการปกครองจำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  ประกอบด้วย  15  หมู่บ้าน    คือ

 

                                หมู่ที่  1  บ้านหนองลุมพุก                  หมู่ที่  9    บ้านโคกพงาด

                                หมู่ที่  2  บ้านทุ่งบ่อ                            หมู่ที่  10  บ้านหนองจาน

                                หมู่ที่  3  บ้านเก่าโก                            หมู่ที่  11  บ้านโคกเมฆ

                                หมู่ที่  4  บ้านบง                                 หมู่ที่  12  บ้านโนนตะคร้อ

                                หมู่ที่  5  บ้านหนองแอ่                       หมู่ที่  13  บ้านโนนสะอาด

                                หมู่ที่  6  บ้านคู                                   หมู่ที่  14  บ้านคู

                                หมู่ที่  7  บ้านดอนกลาง                     หมู่ที่  15  บ้านหนองผักบุ้ง

                                หมู่ที่  8  บ้านโสกดินแดง