องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ 

นายเวท ปิดตังถาเน
 

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บ้านคู
 นายเวท ปิดตังถาเน

รองปลัด อบต.บ้านคูนางสาวยุพิน แปลกไธสง
นางอร่ามเรือง ศิลป์ประกอบ
นายสมพร กอหญ้ากลาง
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นางสาวณัฏฐ์ธิดา มาสิงห์


ผู้อำนวยการกองการศึกษา