องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
กองการศึกษา 

นางสาวณัฏฐ์ธิดา มาสิงห์
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางสาวจรัสศรี แก้วไธสง นางสายฝน วันทะมาตย์ นางอรทัย  ยิ้มรัมย์
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ


นางสาวนงลักษณ์ แสนทอง
นางนันทิดา  สิ่วไธสง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการนางสาวสุภาวดี นามลิวัน

นางสาวทัศนีย์ โมงไธสง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนิรมล วุฒิพันธ์ นางสาวแพรทอง  เอี่ยมศรี 
นางสาวทิวาพร รัตน์ไธสง
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กนายประจักษ์  ปลายขอก  นางเพลินจิต  ชูสุข
นางหน่อย  เจือสุข
พนักงานขับรถนักเรียน จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการนายณรงค์ศักดิ์  คำสีแก้ว
 

พนักงานจ้าง