องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
กองการศึกษา 

นางสาวณัฏฐ์ธิดา มาสิงห์
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 นางสาวจรัสศรี แก้วไธสง นางสายฝน วันทะมาตย์ นางสาวนงลักษณ์ แสนทอง
ครู ครู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 นางสาวสุภาวดี นามลิวัน
นางวงเดือน ผาไธสง นางสาวทัศนีย์ โมงไธสง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพิมลวรรณ แก้วไธสง
นางสาวนิรมล วุฒิพันธ์
นางสาวทิวาพร รัตน์ไธสง
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก