องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

 

พื้นที่ตำบลบ้านคู  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ดอนบางส่วนพื้นที่ส่วนกลางมีลำห้วยไหลผ่าน เหมาะแก่การทำเกษตร อาชีพที่สำคัญมีดังนี้

1. ด้านปศุสัตว์  ได้แก่ การเลี้ยงโคเนื้อ สุกร ปลา ไก่ และสัตว์อื่นๆ

               2. ด้านเกษตรกรรม  พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด มะม่วง ถั่วฝักยาว เป็นต้น

 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

ปั๊มน้ำมัน                                1          แห่ง

ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด)             4          แห่ง

โรงสีข้าว                              16          แห่ง

โรงทำขนมจีน                        2          แห่ง

ร้านเย็บเสื้อ-ผ้า                       2          แห่ง

ร้านค้า                                  51          แห่ง

ร้านอาหาร                             2          แห่ง

ร้านเสริมสวย                         3          แห่ง

ร้านขายเนื้อหมู                      2          แห่ง

อู่ซ่อมรถยนต์                         4          แห่ง

อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์            3          แห่ง

รีสอร์ท                                   1          แห่ง

โรงงานปูนซีเมนต์                 2          แห่ง