องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
สภาพทางสังคม

ข้อมูลด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

 

จำนวนประชากร  ข้อมูลจากอำเภอนาโพธิ์      เดือนมิถุนายน 2556

 

 


 

ความหนาแน่นของประชากร 108.27  คน  ต่อตารางกิโลเมตร

 

         ข้อมูลด้านการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษา  รวม 4 แห่ง

- โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)

- โรงเรียนวัดพนมวัน

- โรงเรียนอมรสิริสามัคคี (ขยายโอกาส)

- โรงเรียนวัดสระทอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  1 ศูนย์