องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

 

      การคมนาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู   ใช้การคมนาคมทางบกในการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน และตำบล

 

 

      การประปา

มีการประปาทุกหมู่บ้าน

 

      การไฟฟ้า

ไฟฟ้าเข้าไปถึงทุกหมู่บ้าน   แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

 

      แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำห้วยที่สำคัญ    ได้แก่   คลองห้วยเสียว  คลองห้วยน้อย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

สระน้ำ    22    แห่ง

 

      กลุ่มมวลชนจัดตั้ง

·               คณะกรรมการหมู่บ้าน                          15    กลุ่ม

·               กลุ่มสตรีแม่บ้าน                                   15    กลุ่ม

·               ชมรมผู้สูงอายุตำบล                                1    กลุ่ม  สมาชิก  1,013 คน

·               กลุ่มออมทรัพย์                                     15    กลุ่ม

·               กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ                                       2    กลุ่ม

·               กลุ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง    15    กลุ่ม

·               กลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน            15    กลุ่ม

·               กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม                     14    กลุ่ม

·               กลุ่มเยาวชน                                          15    กลุ่ม

·               กลุ่มศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน        1    กลุ่ม

 

      สถาบันและองค์การศาสนา

                วัด/สำนักสงฆ์     12     แห่ง

 

      การสาธารณสุข

                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล       1        แห่ง (บ้านดอนกลาง)

 

      ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ป้อมตำรวจ        1        แห่ง