องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

 

      วิสัยทัศน์

พัฒนาสังคม   ชุมชนน่าอยู่   ฟื้นฟูวัฒนธรรม 
เกษตรกรรมก้าวหน้า   นำพาการท่องเที่ยว

 

      พันธกิจ

1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

2.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

3.  สนับสนุนส่งเสริมการเกษตรแบบเศรษฐกิจชุมชนและการประกอบอาชีพของประชาชน

4.  ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุข

5.  ปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

6.  พัฒนาการศึกษา, ศาสนา, วัฒนธรรม, เด็ก สตรี คนชรา

7.  ส่งเสริมการเมืองและการบริหาร

8.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว, วัฒนธรรมประเพณี