องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
สาสน์จากนายก อบต.


 คำแถลงนโยบายของนายเรืองศิลป์  ไอยะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี  2565

วันที่  13  มกราคม  2565  เวลา  09.00  น.

  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

*********

เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  กำนัน

          ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง

          และท่านผู้มีเกียรติ พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่าน   

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  ข้าพเจ้า  นายเรืองศิลป์ ไอยะ  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564  เห็นชอบประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู นั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วย”

กระผม  นายเรืองศิลป์ ไอยะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูมีสภาพเป็นชุมชนเมือง มีประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาทำมาหากินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตดังกล่าวมีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มาก ดังนั้น ในช่วง ๔ ปี ต่อไปนี้  กระผม จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูเป็นชุมชนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ท่านประธานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู สามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ 4 ด้าน ได้แก่

1.   นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

2. นโยบายสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

3. นโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสวัสดิการชุมชน

4. นโยบายด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้

1. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

1.1        ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารให้มีความเสมอภาค สร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการแตกแยกในองค์กรและชุมชน

1.2       นำระบบคุณธรรมในการบริหาร ให้ข้าราชการพนักงานลูกจ้าง มีความมั่นคง ก้าวหน้าในหน้าที่การงานใช้ความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ คำนึงถึงผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก

1.3       ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณให้ชุมชนต่างๆ อย่างเสมอภาค ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

1.4       จัดศูนย์บริการรับแจ้งเหตุ ให้การช่วยเหลือฉุกเฉิน และข้อเรียกร้องต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

1.5       เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ชุมชน ริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนของตนเอง ตามความเหมาะสม

1.6       จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงานเพื่อรองรับการให้บริการประชาชน  ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วประทับใจ และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชน

1.7     จัดหาสถานที่เพื่อนำมาใช้เป็นศูนย์บริการประชาชนด้านต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านการสันทนาการ และด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดการบริการสาธารณะที่ดีแก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 

 

2. นโยบายสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

2.1     จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ  ฯลฯ เพื่อเพิ่มการบริการสาธารณะแก่ประชาชน

2.2    ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นจุดสีเขียว น่าอยู่น่าเยี่ยมชมและลดภาวะโลกร้อน

2.3       ดูแล รักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าตามถนนตรอกซอยให้มีความสว่างประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรครอบคลุมทุกชุมชน

2.4       ดำเนินการสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนหนทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้มีสภาพดีเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาอย่างปลอดภัย รวมทั้งการสร้างถนนเพื่อการเกษตรในทุกชุมชน

2.5       ดูแลเรื่องน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคตลอดจนน้ำเพื่อการเกษตรและดูแลรักษาแหล่งน้ำในชุมชนที่ขาดแคลน

2.6       จัดหาที่กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย น้ำขัง อย่างเป็นระบบ

 

3. นโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสวัสดิการชุมชน

3.1    พัฒนาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ให้ทันสมัย ปลอดภัยให้เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครอง

3.2     สนับสนุน ส่งเสริม ให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

3.3     ส่งเสริมสถานศึกษา ให้มีศูนย์การเรียนรู้เฉพาะเรื่องให้กับนักเรียนและผู้สนใจ

3.4     ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มความรู้และทักษะเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

3.5  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ให้มีเอกลักษณ์เพื่อสืบทอดคู่ชุมชน เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบุญบั้งไฟ ฯลฯ

3.6     ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อคงอยู่คู่สังคมไทย เช่น แห่เทียนพรรษา เป็นต้น

 

4. นโยบายด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.1     ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนมีร่างกายแข็งแรงอยู่ดีกินดี

4.2     ส่งเสริมให้มีการจัดระบบบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

4.3     ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม กลุ่มองค์กร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ส.ม. อปพร. กลุ่มสตรี  กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กเยาวชน รวมถึงส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

4.4     ติดตามและจัดสรรงบประมาณ เบี้ยเลี้ยง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ทั่วถึงตามนโยบายรัฐบาล

4.5     ส่งเสริมและสนับสนุนลานกีฬาการออกกำลังกาย

4.6     สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เพื่อห่างไกลยาเสพติด

4.7     สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบของทางราชการ

4.8     พัฒนาสุขภาพ ให้สอดคล้องกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4.9     ส่งเสริมให้ผู้สูงวัย ผู้สูงอายุ  ให้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

4.10  ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่โดยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและเอกชน

4.11  ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น อบรมอาชีพ การจัดให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า

4.12 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในตำบล โดยการอนุรักษ์และพัฒนkแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ให้พร้อมรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน

 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  การทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  สร้างความเป็นธรรม  ในระบบการบริหารงาน  และอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตำบลบ้านคูให้เจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูทุกท่าน และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคู ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกกระผมเข้ามาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู กระผมจะนำนโยบายที่ได้กล่าวมานี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาตำบลบ้านคูให้มีความเจริญในทุกด้าน ให้ประชาชน อยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตตำบลบ้านคู ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  ในวันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

                                                                               ขอบคุณครับ

                                                                           นายเรืองศิลป์  ไอยะ

                                                                          (นายเรืองศิลป์  ไอยะ)

                                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู