องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 พ.ค. 2566 ]32
2 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 พ.ค. 2566 ]34
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 พ.ค. 2566 ]26
4 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 พ.ค. 2566 ]28
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 พ.ค. 2566 ]30
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 พ.ค. 2566 ]36
7 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) [ 1 พ.ค. 2566 ]28
8 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 พ.ค. 2566 ]30
9 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 1 พ.ค. 2566 ]27
10 การรับชำระภาษีป้าย [ 1 พ.ค. 2566 ]27
11 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 พ.ค. 2566 ]42
12 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 พ.ค. 2566 ]28
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 พ.ค. 2566 ]32
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 1 พ.ค. 2566 ]28
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 1 พ.ค. 2566 ]27
16 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 พ.ค. 2566 ]33
17 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 พ.ค. 2566 ]25
18 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 1 พ.ค. 2566 ]31
19 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 1 พ.ค. 2566 ]31
20 คู่มือการปฏิบัติงารให้บริการกองช่าง [ 2 ม.ค. 2566 ]32
 
หน้า 1|2