องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]18
2 สถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2566 ]17
3 การดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน ประจำปี 2565 [ 27 ม.ค. 2566 ]15
4 แนวทางการขับเคลื่อนแผนป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 6 ม.ค. 2566 ]17
5 มาตรฐานการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม [ 29 ธ.ค. 2565 ]14
6 หนังสือแสดงการเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]15
7 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 28 พ.ย. 2565 ]13
8 รายงานผลการไม่ถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]15
9 รายงานผลคะแนนประเมิณคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]15
10 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล [ 28 ต.ค. 2565 ]15
11 ประกาศคณกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนฯ [ 28 ต.ค. 2565 ]14
12 มติ ก. จังหวัด [ 24 ต.ค. 2565 ]13
13 การป้องกันการกระทาผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ [ 19 ต.ค. 2565 ]13
14 มติ ก. จังหวัด [ 17 ต.ค. 2565 ]14
15 คู่มือ การขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 [ 28 ก.ย. 2565 ]13
16 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]95
17 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]94
18 สรุปประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]93
19 การบริหารจัดการขยะ [ 21 พ.ค. 2563 ]228
20 รายงานผลการสำรวจแหล่งน้ำเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 17 พ.ค. 2563 ]179